Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming..

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Wij willen u erop attenderen dat het kweken van bepaalde plantensoorten verboden is in veel landen. Deze producten dienen niet gebruikt te worden voor handelingen die in strijd zijn met de wet.


Huisregels

Door de invoering van een nieuwe wetgeving zien wij ons genoodzaakt u duidelijk te maken waar onze producten wel en niet voor gebruikt mogen gaan worden.

Wij mogen de hobbykweek nog steeds bedienen.

Hieronder leest u de nieuwe wet zoals die is doorgevoerd.

Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie.

● Alle bij ons gekochte artikelen dienen alleen voor legale doeleinden te worden gebruikt.

● Indien wij het vermoeden hebben dat dit niet het geval is zullen wij niet tot verkoop van de door ons aangeboden artikelen overgaan.

● Bij aankoop van één of meerdere producten uit ons assortiment verklaart u, deze artikelen niet voor illegale doeleinden te zullen gaan gebruiken.

● HOWD is nimmer aansprakelijk indien artikelen bij ons gekocht,  aan derden door geleverd worden en deze, dit voor illegale doeleinden bedoeld in artikel 11, derde en vijfde lid zal gaan gebruiken.